Werken aan herstel centraal in begroting 2022 van gemeente Hilversum

Geschreven door Redactie

De begroting 2022 ‘Werken aan herstel’ van de gemeente Hilversum is gericht op het herstel van de stad na de coronacrisis én op het doorzetten van plannen. Met de gemeenteraadsverkiezingen en het afscheid van burgemeester Pieter Broertjes in zicht, is dit de laatste begroting van het huidige college. Vandaag heeft het college van B en W de begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad.

Perspectief bieden

Karin Walters, wethouder Financiën: “De Kadernota 2021 was erop gericht om Hilversum uit de coronacrisis te loodsen. Destijds – in april 2021 – waren er nog onzekerheden over de financiële gevolgen. Inmiddels kunnen we constateren dat de economie zich in het algemeen sneller dan verwacht lijkt te herstellen van de crisis. Nu is het tijd om vooruit te kijken, al loopt corona nog wel als een rode draad door de begroting 2022. Zo hebben we de Corona Herstelagenda in het leven geroepen. Hierin staan maatregelen om Hilversum weer sterk en gezond te maken, zowel op economisch als sociaal gebied. De begroting 2022 is opgesteld met de kennis die we op dit moment hebben. De geschetste perspectieven kunnen wijzigen door nieuwe inzichten of ontwikkelingen. Daarnaast treedt na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw college aan, dat met een eigen coalitieprogramma komt en zo ook accenten op het begrotingsjaar 2022 kan leggen.”

Cijfers in het groen

Financieel gezien ziet de begroting 2022 er mooi uit. Komend jaar houdt de gemeente 1,5 miljoen euro over en ook in de jaren erna is er een klein overschot. De cijfers staan dus in het groen en dat biedt een prima basis voor een volgend college om op verder te bouwen. Door de vele plannen, onder meer op het gebied van onderwijshuisvesting, het Stationsgebied en Arenapark, wordt meer geld geleend. De financiële positie van de gemeente kan dit aan. Om erop te sturen dat dit zo blijft, is het risicomanagement versterkt.

Corona Herstelagenda

Met de Corona Herstelagenda wil de gemeente de gevolgen van de coronacrisis opvangen, om zo langdurige schade aan de samenleving en kansenongelijkheid te voorkomen. De Corona Herstelagenda richt zich op het versterken van sociale en onderwijskansen, het bevorderen en versterken van de gezondheid, inspelen op signalen van armoede en schulden, werken aan werkgelegenheid, ondersteunen van de lokale economie, zorgen voor een levendige stad, en het vergroten van weerbaarheid en veerkracht.

Speerpunten

Walters: “De komende jaren werken we in Hilversum aan de ontwikkeling van diverse locaties. Denk aan de bouw van woningen en de metamorfose van het Stationsgebied, waar onder meer een grote ondergrondse fietsenstalling komt. Daarbij houden we ons aan een paar belangrijke voorwaarden, zoals duurzaamheid, welzijn, mobiliteit en de energietransitie. We investeren verder onder meer in: de gezondheid van Hilversummers, cultuur en cultureel erfgoed, sterke wijken met goede algemene voorzieningen, een verkeersveilig en goed bereikbaar Hilversum, een woningmarkt die in balans is, het versterken van de lokale en regionale economie, het begeleiden van inwoners naar werk, en het uitvoeren van de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie. En natuurlijk werken we altijd aan een veilige en leefbare stad.”

Middelen jeugd

Net als andere Nederlandse gemeenten, heeft Hilversum de afgelopen jaren meerdere keren extra budget moeten uittrekken voor de uitvoering van de Jeugdwet. De gezamenlijke inzet om extra middelen voor Jeugdzorg van het Rijk te krijgen, betaalt zich uit: in 2022 ontvangt Hilversum 6 miljoen euro extra jeugdzorggeld. Dit zet de gemeente in voor een aantal verbeteringen in de Jeugdzorg. Ook gebruikt de gemeente het geld voor compensatie van de eerdere bedragen die vrijgemaakt en verwacht waren. Zo is de begroting weer beter in balans en ontstaat een structureel sluitende begroting. De gemeente is nog wel in afwachting of de tot nu toe incidentele rijksmiddelen Jeugd uiteindelijk langjarig worden toegekend.

Woonlasten: huurders betalen veel minder, OZB huiseigenaren daalt

Walters: “In de woonlasten vinden bijzondere verschuivingen plaats. Huurders hoeven geen rioolheffing meer te betalen. Voortaan betalen verhuurders de rioolheffing. Hierdoor dalen de woonlasten voor huurders in 2022 met 29 tot 42%. Ze betalen alleen nog afvalstoffenheffing. Al met al betalen alleenstaande huurders hierdoor 164 euro minder aan woonlasten. Voor gezinnen die huren, dalen de woonlasten met 152 euro in 2022.

Ook bij de huiseigenaren verschuift er het een en ander. De afvalstoffenheffing gaat fors omhoog, namelijk met 8,7%. Dit is onvermijdelijk, omdat het steeds meer kost om afval te verwerken. Echter, door de OZB met 4,1% te verlagen, compenseren we die stijging. Voor huiseigenaren blijft het tarief voor de rioolheffing gelijk. Zo stijgen de woonlasten slechts met de inflatie. De huiseigenaren betalen dus nagenoeg hetzelfde als vorig jaar.

De kosten van afval stijgen vanaf 2022, met name door een hogere bijdrage aan de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD). De meerkosten van ruim € 1 miljoen worden in deze begroting opgevangen, hierdoor komt de stijging van deze kosten niet volledig bij de inwoner te liggen. Karin Walters: “De woonlasten voor eigenaren blijven gelijk en voor huurders dalen ze zelfs. In deze tijd van herstel na Corona is dit goed nieuws voor onze inwoners!”

Infographic en video's

Om inwoners en ondernemers te informeren over de speerpunten van de begroting 2022 is een campagne gestart. Op de gemeentepagina’s in De Gooi en Eembode staat deze week een infographic die op hoofdlijnen duidelijk maakt welke inkomsten en uitgaven de gemeente heeft.

Voor de volledige begroting en de toelichting vindt u op https://hilversum.begroting-2022.nl/

De infographic en video's waarin inwoners vragen stellen aan burgemeester en wethouders over de begroting vindt u op de pagina begroting 2022.
Onze Ambassadeurs