Concrete acties verbetering stationsgebieden in Gooi en Vechtstreek

Geschreven door Redactie

De provincies Noord-Holland, Utrecht, NS, ProRail en de regiogemeenten aan de Gooicorridor, slaan de handen ineen met een actieprogramma om de stationsgebieden en HOV overstapstations te verbeteren in onder andere Gooi en Vechtstreek.

Door het concentreren van woningen, bedrijven en voorzieningen rondom aantrekkelijke stationsomgevingen (OV-knooppunten), het voorzien in goede routes en het verbeteren van fietsenstallingen, wordt de woningbouw, bedrijvigheid en de daarbij horende vervoersdrukte beter op elkaar aangesloten.

Het actieprogramma is onderdeel van het programma OV-knooppunten en gebaseerd op de volgende gezamenlijke ambities:
- verbeteren deur-tot-deurreis
- beter benutten van de bestaande ruimte rondom stationsgebieden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving (o.a. recreatie)

Deze acties moeten leiden tot kortere reistijden, filevorming beperken en tot het ontzien van het landschap. Er wordt ingezet op het verbeteren van de ruimtelijke opgaven rondom deze gebieden, zoals woningbouw, toevoegen van economische activiteiten en (recreatieve)voorzieningen.

Door de toevoeging van woningbouw en het vergroten van de werkgelegenheid wordt het drukker op de weg en in het openbaar vervoer. Alleen door goede samenwerking tussen provincies, gemeenten, regio’s en vervoerspartijen kan er efficiënt worden ingespeeld op deze toenemende vervoersdrukte. De provincie Noord-Holland en Regio Gooi en Vechtstreek verkennen de aanpak van stationsgebieden nu voor het eerst op corridorniveau samen met provincie Utrecht en de regio Amersfoort.
Alexander Luijten, regionaal bestuurlijk trekker: ‘We zien grote meerwaarde in het gezamenlijke optrekken met de buurregio’s om de ontwikkelingen van de verschillende stationsgebieden nog beter op elkaar te laten aansluiten. Hierdoor kunnen reizigers van deur tot deur comfortabel reizen en daarmee sneller kiezen voor fiets en openbaar vervoer’.

Concrete acties die bij meerdere stations worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld het aansluiten van het fietsnetwerk op stations waar openbaar vervoer samenkomt (OV-knooppunten) en meer parkeerplaatsen voor fietsers realiseren. Daarnaast wordt gekeken hoe bezoekers van nabijgelegen recreatie- en natuurgebieden gestimuleerd kunnen worden om met het OV te reizen. Hierbij hoort ook vergroening en het verduurzamen van stations. Ook gaat er meer samengewerkt worden met werkgevers om werknemers te stimuleren minder gebruik te maken van de auto. Dat betekent ook dat de looproute bij bijvoorbeeld Hilversum Sportpark tussen het station en de werklocaties wordt verbeterd. Bedrijventerreinen die iets verder gelegen zijn worden beter bereikbaar gemaakt met vervoer op maat, zoals shuttlebusjes of deelfietsen naar bedrijventerreinen in bijvoorbeeld Wijdemeren. Ook wordt nagedacht over het toevoegen van economische activiteiten en werklocaties dichter rondom de knooppunten.

Onze Ambassadeurs