Proef ligplaatsen Oudegracht opnieuw verlengd

Geschreven door Redactie

In 2019 vond een proef plaats met 30 ligplaatsen aan de Oudegracht in Weesp.

Gedurende twee vaarseizoenen (2019 en 2020) hebben 30 ingelote bewoners van Weesp een pleziervaartuig van maximaal 7 meter aangelegd aan de Oudegracht. In afwachting van een definitieve situatie is de proef opnieuw verlengd tot en met het vaarseizoen van 2022.

Voor de evaluatie van de proef heeft de gemeente in 2021 een digitale enquête uitgezet onder een geselecteerde groep bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dit zijn met name direct omwonenden en de deelnemers die gebruik maken van een ligplaats.

In de enquête is onder meer gevraagd naar ervaringen met de ligplaatsen en of sprake is geweest van overlastsituaties. De gegevens zijn verwerkt en de resultaten zijn per raadsinformatiebrief op 16 december 2021 ter kennisname aan de gemeenteraad van Weesp voorgelegd. 

Uitkomsten evaluatie

Uit de evaluatie blijkt dat de belangstelling voor ligplaatsen voor pleziervaartuigen aan de Oudegracht groot is. Alle 30 ligplaatsen zijn ingenomen door direct omwonenden en andere inwoners van Weesp. De gebruikers hebben de pilot positief beoordeeld en de situatie heeft bovendien tot weinig overlastmeldingen geleid. Wel heeft een deel van de omwonenden die geen gebruik maakt van de ligplaatsen in de enquête aangegeven overlast en drukte te ervaren. Ter verbetering van de ligplaatsen zijn een aantal kleine suggesties gedaan.

Verlenging vaarseizoen 2022

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar hoe de proef om te zetten is in een definitieve situatie. De uitkomsten van dit onderzoek zijn naar verwachting niet bekend voor de start van het vaarseizoen 2022. Het college heeft daarom besloten de proef voor het vaarseizoen 2022 opnieuw te verlengen.

Onze Ambassadeurs