44 miljoen euro nodig voor herstel Noord-Hollandse natuur

Geschreven door Redactie

De provincie Noord-Holland vraagt 44 miljoen euro van het Rijk waarmee ze dertig natuurprojecten wil ondersteunen. Kwetsbare natuurgebieden moeten worden hersteld van de gevolgen van een teveel aan stikstof. Het gaat om projecten bij de duinen, de Vechtplassen, het Gooi en de veenweidegebieden van Laag-Holland. Voor de uitvoering staat een termijn van drie jaar. 

Rijk en provincies hebben in december afgesproken extra investeringen te doen in de natuur. Tot 2030 gaat het landelijk over bijna 3 miljard euro extra. Doel is om bron- en herstelmaatregelen te nemen die de stikstofneerslag op de meest kwetsbare natuurgebieden terugdringen.

De duinen van Texel tot Kennemerland trekken specifieke dieren en grassen, mossen en kruiden van schrale bodems en die zijn erg stikstofgevoelig. De provincie trekt extra geld uit om zo’n 100 hectare extra grond aan te kopen in de strook er vlak naast, de binnenduinrand. 

In de veengebieden van Laag Holland, van Alkmaar tot Marken is het waterpeil en de waterkwaliteit van groot belang. De veenmosrietlanden zijn ook erg stikstofgevoelig. De maatregelen kunnen de effecten van stikstofuitstoot verzachten en zorgen ook voor het tegengaan van bodemdaling. Achteruitgang van water en veen hebben grote gevolgen voor de weidevogels, vissen en de unieke noordse woelmuis. Er gaat nu zo’n 10 miljoen extra naar hydrologische- en natuurverbetering van onder meer het Wormer- en Jisperveld, de Eilandspolder, Varkensland en het Ilperveld.


Onze Ambassadeurs