College legt ontwerp omgevingsvisie ter inzage

Geschreven door Redactie

Het college van burgemeester en wethouders legt het ontwerp van de Omgevingsvisie Wijdemeren met ingang van donderdag 10 juni zes weken ter inzage. De Omgevingsvisie Wijdemeren 2040 is de komende jaren de gids voor ruimtelijke maatschappelijke vraagstukken en geeft ruimte aan initiatieven uit de samenleving of markt.

Wethouder Jos Kea: “Namens het college bedank ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de visie op de toekomst van onze mooie gemeente. Onder de bezielende leiding van mijn voorganger Jan Klink is een ontwerp omgevingsvisie geschreven die voor 95% klaar is. Daar is veel samenwerking en afstemming aan voorafgegaan en dat is terug te zien in het resultaat. De leefomgeving is van ons allemaal en maken we samen. Daarom zijn inwoners, ondernemers, belangen-organisaties en raadsleden uitgenodigd om samen invulling te geven aan het toekomstbeeld. Het gaat immers niet alleen over de inrichting van onze gemeente, maar ook over hoe we de ruimte met z’n allen gebruiken. Hoe we wonen, werken, ondernemen, studeren, sporten, spelen, recreëren, winkelen etc. in Wijdemeren.”

De uitkomst is dat we inzetten op drie kernopgaven: het creëren van een ge¬zonde en vitale leefomgeving in de kernen, het bieden van ruimte voor ondernemerschap, versterken van de bereikbaarheid en niet in de laatste plaats het vormge¬ven van een waardevol natuur- en buitengebied. Deze lijnen zijn in onze omgevingsvisie verder uitgewerkt en vertaald in strategische keuzes en gebiedsopgaven.

Het ontwerp omgevingsvisie is te vinden op www.wijdemeren.nl


Onze Ambassadeurs