Resultaten digitale enquête Omgevingsvisie

Geschreven door Redactie

Ruim 800 inwoners en andere betrokkenen leveren bijdrage aan toekomst van Huizen.

 Gemeente Huizen werkt aan de Omgevingsvisie en doet dat samen met inwoners, ondernemers en organisaties in Huizen. Daarom is van 18 november tot 20 december 2021 een digitale enquête gehouden. Ruim 800 mensen hebben hieraan deelgenomen. Het rapport met de resultaten is te vinden op www.huizen.nl/omgevingsvisie.

Over de Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie leggen we vast hoe Huizen er over 20 of 30 jaar eruit moet komen te zien. Veel onderwerpen zijn hierbij belangrijk. Denk aan wonen, werken, spelen, leren en ontspannen in Huizen. Maar ook aan de bereikbaarheid, de natuur, het water, het groen en aan mogelijkheden om hernieuwbare energie te winnen.

Fijn wonen in Huizen door groen en natuur

Uit de enquête blijkt dat inwoners het fijn wonen vinden in Huizen door het groen in de omgeving en de natuur dichtbij, de ligging aan het water (de Haven en het Gooimeer) en de voorzieningen, zoals winkels en scholen in de buurt. Als verbeterpunt noemen zowel jong en oud: meer betaalbare woningen. Daarnaast zien jongeren graag meer uitgaansgelegenheden en andere jongerenvoorzieningen.

Economische vitaliteit

Voor een fijn leefklimaat is ook economische vitaliteit van groot belang. Aangegeven wordt dat het wenselijk is dat er voldoende ruimte is voor bedrijven. Maar dan moet de groei wel duurzaam zijn. Veel kansen worden gezien rondom toerisme, watergerichte recreatie en ambachtelijke bedrijvigheid. Benoemd wordt ook dat het wenselijk is om de verbinding tussen haven en dorp te verbeteren en het Gooimeer op te waarderen zodat er beter gerecreëerd kan worden.

Meer groen in wijken en buurten

Een aantrekkelijke omgeving met voldoende groen, een mooie inrichting en historische elementen vinden mensen belangrijk. Gezegd wordt dat er voldoende groen is in en rond Huizen, maar dat meer groen in de wijken en buurten wel fijn zou zijn. Ook verbetering van de kwaliteit ervan is wenselijk. Wanneer mensen moeten kiezen tussen meer groen of meer ruimte voor parkeren, dan kiest de meerderheid voor meer groen.

Duurzame energie

Dat het nodig is om de overstap naar duurzame vormen van energie te maken is duidelijk. Hiervoor zijn maatregelen nodig. De voorkeur van de deelnemers aan de enquête gaat uit naar zonnepanelen. Ook zien zij kansen in het opwekken van warmte uit het Gooimeer en merken mensen steeds vaker dat er sprake is van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door zware buien en wateroverlast.
Bereikbaarheid en openbaar vervoer
Over het algemeen zijn de bewoners van Huizen tevreden over de bereikbaarheid en de routes. Benadrukt wordt wel dat er rondom het openbaar vervoer nog veel verbeterpunten zijn. Zo is er bijvoorbeeld de wens voor een treinstation. Ook zou het fijn zijn wanneer er meer mogelijkheden voor ommetjes komen en kunnen de bestaande routes verbeterd worden.

Voldoende zorgvoorzieningen; veiligheidsgevoel aandachtspunt

De gemeente Huizen heeft aandacht voor de gezondheidsopgaven en pakt dit samen met maatschappelijke partners op. Bewoners geven aan dat er voldoende en bereikbare zorgvoorzieningen zijn. Wel vormt het veiligheidsgevoel in Huizen op verschillende locaties een aandachtspunt. Ook wordt de wens uitgesproken om in de fysieke leefomgeving meer beweegvoorzieningen voor ouderen te maken.

Omgevingsplan

Als voorbereiding op het op te stellen Omgevingsplan (de vervanger van het bestemmingsplan), is een aantal vragen rond regelgeving en (ver)bouwinitiatieven aan de deelnemers voorgelegd. De deelnemers gaven onder andere aan dat het vooral wenselijk is om regels voor nieuwe gebouwen op te stellen,  zoals over de plaats en hoogte van woningen, bedrijven en winkels. De meeste inwoners willen bij grote projecten graag vanaf het begin betrokken worden. Belangrijk daarbij is dat het plan na de gegeven reactie nog aangepast kan worden. Ook wordt het erg gewaardeerd wanneer de buren rechtstreeks contact opnemen als zij plannen hebben met hun woning of bedrijf. De meerderheid van de deelnemers zou zelf hierover ook in een vroeg stadium contact zoeken met de buren.

Betrokkenheid

Wethouder Roland Boom roemt de betrokkenheid van de deelnemers. “De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van Huizen. Dat is de toekomst van ons allemaal. Daarom vind ik het heel positief dat zoveel inwoners en ondernemers, van jong tot oud, hebben meegedacht. We gaan ervoor zorgen dat de meningen, wensen en opmerkingen van de deelnemers zo goed mogelijk tot hun recht komen in de op te stellen Omgevingsvisie”, aldus de wethouder.

Hoe verder?

Naast de digitale enquête worden ook groepsgesprekken gevoerd met ondernemers, diverse maatschappelijke organisaties en wordt ook het onlangs gestarte Jongerenpanel Huizen geraadpleegd. De resultaten van de enquête en de gevoerde gesprekken worden meegenomen bij het maken van de Ontwerp-Omgevingsvisie. Deze is naar verwachting voor de zomer klaar. Inwoners en betrokkenen kunnen hier op reageren. Na de inspraak wordt de Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Onze Ambassadeurs