Extra financiële ondersteuning voor ambities Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Geschreven door Redactie

Om Nederland digitaal koploper van Europa te houden, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet publiceert vandaag de actualisering van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Hierin maakt het kabinet extra financiering voor artificiële intelligentie (AI) bekend en geeft het een overzicht van andere investeringen in technologieën, digitalisering van bedrijfsleven en overheid, digitale vaardigheden van Nederlanders en cyberveiligheid.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): "Tijdens de coronacrisis hebben we dankzij digitalisering toch contact kunnen houden met elkaar en bijvoorbeeld thuis kunnen werken. Dat toont maar weer eens aan waarom de kabinetsambitie om hierin leidend te zijn zo belangrijk is voor consumenten en ondernemers. Daarom blijven we ook investeren. Bijvoorbeeld in AI waar kansen liggen om deze technologie op een verantwoorde manier te laten bijdragen aan onze maatschappij, aan banen en aan inkomsten.”

De in oktober gestarte Nederlandse AI Coalitie (inmiddels 350 bedrijven, kennisinstellingen, overheden waaronder het ministerie van EZK en maatschappelijke organisaties) krijgt vandaag een startimpuls van 23,5 miljoen euro van het kabinet voor onderzoek naar en het ontwikkelen van toepassingen. Deze publiek-private samenwerking heeft de Nederlandse aanpak van AI ontwikkeld en streeft naar een publiek-private investering van in totaal twee miljard euro in zeven jaar. Het kabinet investeerde zelf in 2019 al 64 miljoen euro in deze technologie en ambieert verdubbeling van het publieke deel.

AI belooft, mits mensen erop kunnen vertrouwen dat het zorgvuldig wordt ingezet, een belangrijke basis te zijn voor innovatie in zorg, energie, mobiliteit, landbouw en voeding, maakindustrie en onderwijs. Daarom is onderzoek naar ethische, juridische en sociale aspecten voor het verantwoord toepassen van AI ook een belangrijk doel van deze coalitie.

Digitale vaardigheden zijn cruciaal voor het benutten van de kansen van digitalisering en een leven lang ontwikkelen, zowel breed binnen het onderwijs als voor werkenden. Voor werkenden is vanaf dit jaar de SLIM-regeling in werking getreden. Hiermee kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen op de werkvloer. Tot en met 2022 is hiervoor jaarlijks 48 miljoen euro beschikbaar. Ook krijgen Nederlanders via lopende campagnes als Doe je updates en Eerst checken dan klikken actief informatie om digitaal weerbaarder te worden.

Bij het uitbreken van de coronacrisis vroeg de continuering van zorg en ondersteuning voor kwetsbare personen om extra aandacht. Digitale hulpmiddelen zijn niet bij alle zorgorganisaties direct voor handen. Daarom is er binnen de Stimuleringsregeling eHealth Thuis versneld 23 miljoen euro vrijgemaakt om zorg op afstand versneld mogelijk te maken.

Het is belangrijk dat ook de overheid verantwoord digitaliseert. Daarbij is het uitgangspunt dat we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in een digitale samenleving. Zo breiden we het aantal Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken uit voor ondersteuning van burgers in het digitaal zakendoen met de overheid. Tegelijkertijd zetten we in op nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven met het Innovatiebudget. Hiermee zijn inmiddels twintig projecten ondersteund die bijdragen aan maatschappelijke opgaven rondom AI, burgerparticipatie maar ook slimme mobiliteit.Onze Ambassadeurs